Plan primene mera

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANjE
ŠIRENjA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („SGRS“ br.101/05,91/15 i
113/17-dr.zakon) i člana 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za
sprečavanje pojave širenja epidemije zarazne bolesti („SGRS“ br.94/2020), Poslovno
tehnička škola iz Beograda (u daljem tekstu:Poslodavac), donosi:

PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANjE POJAVE ŠIRENjA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Ovim planom se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje
bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao
i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u
cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.
Plan se primenjuje na svim radnim mestima u školi, izuzev rada na terenu i rada
od kuće.
Plan je sastavni deo Akta o proceni rizika.

 1. Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti

Poslodavac će na svim radnim mestima u radnoj okolini obezbediti primenu
preventivnih mera, i to na sledeći način:

 1. Na ulazu u školski objekat, na oglasnim tablama u hodnicima objekta i u zbornici
  obezbediće se pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave
  epidemije zarazne bolesti, sa svim informacijama o simptomima zarazne bolesti;
 2. pored nastavnog osoblja čiji se rad odvija u dve smene, rad nenastavnog osoblja
  organizovaće se tako da, ukoliko se u kancelariji nalazi jedan zaposleni, radi u
  prepodnevnoj smeni, kako je uobičajeno, a ukoliko se u kancelariji nalaze dva ili više
  zaposlena, izvršiće se preraspodela radnog vremena, tako da se uvede rad u dve smene,
  uvek kada je to moguće;
 3. pomoćno osoblje će biti dužno da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih
  i pomoćnih prostorija, što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često
  provetravanje radnog prostora;
 4. zaposlenima će se obezbediti dovoljne količine sapuna, papirnih ubrusa, tekuće vode
  i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
 5. pomoćno osoblje će biti dužno da obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se
  često dodiruju na radnom mestu, posebno toaleta, kvaka na vratima, fiksnih telefona,
  računarske opreme i druge opreme za rad;
 6. pomoćno-tehničko osoblje će biti dužno da redovno uklanja otpad i smeće iz
  prostorija (kante za smeće moraju biti obložene plastičnom kesom), tako da se mogu
  isprazniti bez kontakta sa sadržajem;
 7. pomoćno osoblje će se posle obavljenog čišćenja i dezinfekcije radnih i pomoćnih
  prostorija upisati u poseban obrazac koji će biti istaknut na vidnom mestu(svaka
  čistačica će voditi evidenciju za tačno određen teren);
 8. obezbediće se uputstva za bezbedan kontakt sa dobavljačima, distributerima i
  spoljnim saradnicima, odnosno sa trećim licima, uključujući i roditelje, odnosno
  zakonske zastupnike učenika (uputstva se objavljuju na ulazu u objekat i na sajt škole, a
  po potrebi, i telefonskim ili elektronskim putem).
 9. Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu u
Poslovno tehničkoj školi vrši Slobodan Ljubić, dipl. inž., zaposlen u „MD Projekt
Institut“, lice za bezbednost i zdravlje na radu, angažovan na osnovu Odluke br. 396 od
15.6.2020.godine.
Lice za bezbednost i zdravlje na radu planira, sprovodi i podstiče primenu
preventivnih mera, a naročito:

 • učestvuje u izradi plana primene mera;
 • priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštitezdravlja
  zaposlenih od epidemije zarazne bolesti;
 • kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera;
 • vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih
  mera bezbednosti i zdravlja na radu.
 1. Mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti

U slučaju pojave zarazne bolesti kod zaposlenih, obezbediće se primena preventivnih
mera, i to:

 • prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen biće fizički i hemijski
  dezinfikovan i provetravan;
 • poštovaće se procedura ulaska i izlaska u objekat škole, samo po pozivu (obavezno
  preko dezo-barijera), biće obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu i druge mere
  zaštite tokom procesa rada;
 • definisaće se pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
 • organizovaće se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz prostorija u kojima je radio i
  kroz koje se kretao zaposleni koji je zaražen;
 • kontakti zaposlenih iz prostorija u kojima je boravio zaposleni koji je zaražen, sa
  drugim zaposlenima, moraju se svesti na nužne, uz propisane mere zaštite;
 • primenjivaće se i sve druge mere po preporuci epidemiologa.
 1. Obaveze zaposlenog

Zaposleni je obavezan da:

 1. sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje
  zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;
 2. namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima
  pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje
  drugih lica;
 3. dodatno brine o svojoj higijeni, tako što će redovno i pravilno prati ruke;
 4. ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog
  odela;
 5. obavezno obavesti direktora škole ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod
  sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 6. pre početka rada pregleda svoje radno mesto, uključujući i sredstva za rad koja
  koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih
  nedostataka izvesti direktora škole ili drugo ovlašćeno lice;
 7. prilikom napuštanja radnog mesta, radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju koje
  neće ugrožavati druge zaposlene;
 8. u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti direktora škole ili drugo ovlašćeno
  lice o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom
  mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih
  zaposlenih;
 9. sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele
  dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na
bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije, usaglašava sa odlukama nadležnih
organa.

Direktor

mr Dragiša Radukanović